Canadian business
incubator program

یکی دیگر از گروه های مورد تایید سازمان مهاجرت هست که جهت کسب شرایط اخذ ویزای استارت آپ،ازاین طریق فرد باید در یکی از برنامه های تعیین شده در زمینه رشد اقتصادی کانادا پذیرفته شود.مبزان سرمایه گذاری در این گروه مطرح نیست ومعمولا طرح هایی را انتخاب میکنند که برای راه اندازی. نیاز به سرمایه زیاد نباشد. تعداد نفرات یک گروه از طریق انکوبیوترها حداکثر ۴ نفر میباشد.