مراحل اخذ اقامت دائم

خانه مراحل ثبت درخواست و اقدام جهت اخذ اقامت دائم کانادا از طریق ویزای استارتاپ :

مراحل ثبت درخواست و اقدام جهت اخذ اقامت  دائم کانادا  از طریق ویزای استارتاپ :

سازمان‌ها و گروه هایی که توضیح داده شد مجموعه های  تجاری هستند که به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های استارتاپ و برنامه ویزای کانادا با حمایت و تامین اعتبارات  جهت سرمایه گذاری ؛ شرایط را برای راه اندازی استارتاپ فراهم می‌کنند. این سازمان‌ها مستقل هستند و به صورت جداگانه تصمیم می‌گیرند که کدام یک از پروپوزال‌ها و طرح های اقتصادی ارائه شده را وارد پروسه  ارزیابی و بررسی‌ خود کنند و در نهایت با توجه به پارامترها و معیارهایی که دارند طرح  راقبول میکنند و نامه حمایتی را صادر میکنند(letter Of Support ) و یا طرح مورد قبولشان واقع نمیشود.

لذا با توجه به تعداد بسیار بالای درخواست از کشورهای مختلف که به این مجموعه ها میرسد برای بررسی ویزای استارتاپ وهمچنین شرایط کنونی مهاجرت ؛ اخذ تایید  از این مجموعه ها  کار نسبتا دشواریست و نیاز به مهارت مذاکره، آشنایی کامل به قوانین مهاجرت از طریق استارتاپ و توانایی پرزنت برای متقاعد کردن سرمایه گذاران گروه مورد نظر و ارایه دفاعیه  تخصصی از ارائه پروژه و طرح را خواهد داشت. که مستلزم تلاش و پیگیری مستمر تا گرفتن تایید نامه حمایتی میباشد.
با استفاده از خدمات ما می توانید تمامی مراحل را با استفاده از تجربیات و همکاری وکیل رسمی مهاجرت با شرکتهای سرمایه گذاری تسهیل نمایید.